AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Mr Biljana Štaka


Mr Biljana Štaka, akademski muzičar –kompozitor, vanredni profesor na predmetu Muzički oblici na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, rođena je 02.12.1965. godine u SarajevuMuzičko obrazovanje sticala je u Sarajevu i Novom Sadu gdje je 1989. godine diplomirala na odsjeku za Kompoziciju Akademije umetnosti Novi Sad u klasi kompozitora prof. Dušana Radića.     
Prvobitna umjetnička djelatnost bila je posvećena komponovanju, počev od vremena studiranja pa sve do 1992. g. Tada je nastao niz djela iz oblasti kamerne, orkestarske, vokalne i horske muzike koja su izvođena na susretima i prezentacijama studentskih radova.
Pedagoški rad započela je još kao student 1985. godine u Baletskoj školi u Novom Sadu gdje je radila kao korepetitor od 1985-89. godine. Od 1989. godine radni odnos zasniva u Narodnom pozorištu u Sarajevu kao korepetitor baleta i član operskog hora. U tom periodu povremeno je sarađivala sa tadašnjim mladim sarajevskim glumcima i njihovim pozorišnim trupama (kao kompozitor i korepetitor). Kao rezultat takve saradnje 1991. godine u Sarajevu je premijerno izvedena predstava-vodvilj Dođite da se zagrlimo dragi Folvil za koju je napisala muziku i songove i pripremala i pratila glumce-izvođače.
Od 1992. godine vraća se pedagoškom radu u školama u Kragujevcu, Budvi i Podgorici. U to vrijeme stekla je iskustvo i u radu na radio-stanicama u Budvi i Podgorici kao urednik muzičkog programa.
Od  2000. godine ponovo je na sarajevskim prostorima u želji da nastavi školovanje i usavršavanje u svojoj struci. Radni odnos na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu zasnovala je septembra 2000. godine. Poslijediplomske (magistarske) studije upisala je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu školske 2001/2002. godine na predmetu Muzički oblici, a pod mentorstvom dr Branke Radović, vanr.prof. Magistarsku tezu: Oblici simfonijske programske muzike u djelima ruskih kompozitora druge polovine 19. vijeka odbranila je u junu 2005. godine i tako stekla zvanje magistra umjetnosti.
 U zvanje asistenta za nastavni predmet Muzički oblici birana je u julu 2001. godine, u zvanje višeg asistenta za isti predmet u oktobru 2005, a  nastavničko zvanje - docent dobila je 01.10.2010. Od 2012. god. obavlja dužnost  šefa Teorijske katedre na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu.
Kao aktivni učesnik –izlagač, pojavljivala se na više Međunarodnih simpozijuma i Naučnih skupova, a kao rezultat  takvih aktivnosti evidentni su objavljeni brojni stručni radovi iz oblasti teorije i analize.
Autor je udžbenika Muzički oblici za Srednje muzičke škole koji je odobren od PPZ-a RS i čije je štapanje u toku.  
Navedenim aktivnostima možemo dodati  mentorski rad sa studentima Osnovnih i master studija, recenzije kljiga i udžbenika te brojna članstva u komisijama za odbranu diplomskih radova i magistarskih teza.