AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Prvi ciklus studija - Klasa gitara


Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje - diplomirani muzičar - GITARISTA.

Uslovi upisa na studij

Na Klasu gitare mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole. Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacione ispite.

1. Ispit iz gitare
  • dvije etide (jedna etida mora obavezno biti od V.Lobosa),
  • prvi stav Bahove svite ili neko krupno samostalno djelo (čakona, fuga),
  • prvi stav sonate ili jednostavačna sonata,
  • komad po slobodnom izboru.
2. Ispit iz solfeđa
  • jednoglasni pismeni diktat,
  • dvoglasni pismeni diktat,
  • usmeni dio.
Nastavni plan Klase gitara
Informator za studente